Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:26

New American Standard Version
Acts 24:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the same time too, he was hoping that money would be given him by Paul; therefore he also used to send for him quite often and converse with him.
NA26 – ἅμα καὶ ἐλπίζων (5723) ὅτι χρήματα δοθήσεται (5701) αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος (5740) ὡμίλει (5707) αὐτῷ.
WH – αμα και ελπιζων (5723) οτι χρηματα δοθησεται (5701) [ [αυτω] | αυτω ] υπο του παυλου διο και πυκνοτερον αυτον μεταπεμπομενος (5734) ωμιλει (5707) αυτω
PES – ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܽܘܚܕ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile