Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:2

New American Standard Bible
Acts 24:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After {Paul} had been summoned, Tertullus began to accuse him, saying {to the governor,} ""Since we have through you attained much peace, and since by your providence reforms are being carried out for this nation,
NA26 – κληθέντος (5685) δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν (5721) Τέρτυλλος λέγων, (5723) Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες (5723) διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων (5740) τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας,
WH – κληθεντος (5685) δε [ [αυτου] | αυτου ] ηρξατο (5668) κατηγορειν (5721) ο τερτυλλος λεγων (5723) (24:3) πολλης ειρηνης τυγχανοντες (5723) δια σου και διορθωματων γινομενων (5740) τω εθνει τουτω δια της σης προνοιας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܐܰܩܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܛܶܪܛܽܠܳܘܣ ܡܩܰܛܪܶܓ݂ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܒ݁ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܫܰܝܢܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܰܩܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܰܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܫܩܳܠ ܛܰܥܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile