Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:7,10

New American Standard Version
Acts 23:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As he said this, there occurred a dissension between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided.
NA26 – τοῦτο δὲ αὐτοῦ εἰπόντος (5631) ἐγένετο (5633) στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη (5681) τὸ πλῆθος.
WH – τουτο δε αυτου [ λαλουντος (5723) | ειποντος (5631) ] εγενετο (5633) στασις των φαρισαιων και σαδδουκαιων και εσχισθη (5681) το πληθος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܦ݂ܰܠܘ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 23:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as a great dissension was developing, the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them and ordered the troops to go down and take him away from them by force, and bring him into the barracks.
NA26 – Πολλῆς δὲ γινομένης (5740) στάσεως φοβηθεὶς (5679) χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ (5686) Παῦλος ὑπ αὐτῶν ἐκέλευσεν (5656) τὸ στράτευμα καταβὰν (5631) ἁρπάσαι (5658) αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν (5721) τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
WH – πολλης δε γινομενης (5740) στασεως φοβηθεις (5679) ο χιλιαρχος μη διασπασθη (5686) ο παυλος υπ αυτων εκελευσεν (5656) το στρατευμα καταβαν (5631) αρπασαι (5658) αυτον εκ μεσου αυτων αγειν (5721) [ | τε ] εις την παρεμβολην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܦ݂ܰܫܚܽܘܢܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܫܠܰܚ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܘܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile