Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:23

New American Standard Version
Acts 23:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he called to him two of the centurions and said, ""Get two hundred soldiers ready by the third hour of the night to proceed to Caesarea, with seventy horsemen and two hundred spearmen."
NA26 – Καὶ προσκαλεσάμενος (5666) δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, (5627) Ἑτοιμάσατε (5657) στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν (5680) ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,
WH – και προσκαλεσαμενος (5666) [ τινας δυο | δυο [τινας] ] των εκατονταρχων ειπεν (5627) ετοιμασατε (5657) στρατιωτας διακοσιους οπως πορευθωσιν (5680) εως [ καισαριας | καισαρειας ] και ιππεις εβδομηκοντα και δεξιολαβους διακοσιους απο τριτης ωρας της νυκτος
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܥܰܬ݁ܶܕ݂ܘ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܦ݂ܰܪܳܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܫܳܕ݂ܝܰܝ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile