Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:20

New American Standard Bible
Acts 23:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""The Jews have agreed to ask you to bring Paul down tomorrow to the Council, as though they were going to inquire somewhat more thoroughly about him.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο (5639) τοῦ ἐρωτῆσαί (5658) σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς (5632) εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι (5738) περὶ αὐτοῦ.
WH – ειπεν (5627) δε οτι οι ιουδαιοι συνεθεντο (5639) του ερωτησαι (5658) σε οπως αυριον τον παυλον καταγαγης (5632) εις το συνεδριον ως [ μελλων (5723) | μελλον (5723) ] τι ακριβεστερον πυνθανεσθαι (5738) περι αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ܘ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܬ݂ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܚܳܪ ܠܟ݂ܶܢܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܕ݁ܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile