Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:16

New American Standard Version
Acts 23:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the son of Paul's sister heard of their ambush, and he came and entered the barracks and told Paul.
NA26 – Ἀκούσας (5660) δὲ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος (5637) καὶ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν (5656) τῷ Παύλῳ.
WH – ακουσας (5660) δε ο υιος της αδελφης παυλου την ενεδραν παραγενομενος (5637) και εισελθων (5631) εις την παρεμβολην απηγγειλεν (5656) τω παυλω
PES – ܘܰܫܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܳܦ݁ܰܪܣܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile