Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:11

New American Standard Version
Acts 23:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But on the night {immediately} following, the Lord stood at his side and said, ""Take courage; for as you have solemnly witnessed to My cause at Jerusalem, so you must witness at Rome also."
NA26 – Τῇ δὲ ἐπιούσῃ (5752) νυκτὶ ἐπιστὰς (5631) αὐτῷ κύριος εἶπεν, (5627) Θάρσει, (5720) ὡς γὰρ διεμαρτύρω (5662) τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ (5904) καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. (5658)
WH – τη δε επιουση (5723) νυκτι επιστας (5631) αυτω ο κυριος ειπεν (5627) θαρσει (5720) ως γαρ διεμαρτυρω (5662) τα περι εμου εις ιερουσαλημ ουτως σε δει (5719) και εις ρωμην μαρτυρησαι (5658)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݁ܬ݁ ܥܠܰܝ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܬ݁ܰܣܗܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile