Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:10

New American Standard Version
Acts 23:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as a great dissension was developing, the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them and ordered the troops to go down and take him away from them by force, and bring him into the barracks.
NA26 – Πολλῆς δὲ γινομένης (5740) στάσεως φοβηθεὶς (5679) χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ (5686) Παῦλος ὑπ αὐτῶν ἐκέλευσεν (5656) τὸ στράτευμα καταβὰν (5631) ἁρπάσαι (5658) αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν (5721) τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
WH – πολλης δε γινομενης (5740) στασεως φοβηθεις (5679) ο χιλιαρχος μη διασπασθη (5686) ο παυλος υπ αυτων εκελευσεν (5656) το στρατευμα καταβαν (5631) αρπασαι (5658) αυτον εκ μεσου αυτων αγειν (5721) [ | τε ] εις την παρεμβολην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܦ݂ܰܫܚܽܘܢܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܫܠܰܚ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܘܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile