Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:20

New American Standard Version
Acts 22:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And when the blood of Your witness Stephen was being shed, I also was standing by approving, and watching out for the coats of those who were slaying him.'
NA26 – καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην (5713) ἐφεστὼς (5761) καὶ συνευδοκῶν (5723) καὶ φυλάσσων (5723) τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων (5723) αὐτόν.
WH – και οτε εξεχυννετο (5712) το αιμα στεφανου του μαρτυρος σου και αυτος ημην (5710) εφεστως (5761) και συνευδοκων (5723) και φυλασσων (5723) τα ιματια των αναιρουντων (5723) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܣ ܣܳܗܕ݁ܳܟ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܫܳܠܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܛܽܘܠܰܘܗ݈ܝ ܘܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile