Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:2

New American Standard Version
Acts 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard that he was addressing them in the Hebrew dialect, they became even more quiet; and he *said,
NA26 – ἀκούσαντες (5660) δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει (5707) αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον (5627) ἡσυχίαν. καὶ φησίν (5748)
WH – ακουσαντες (5660) δε οτι τη εβραιδι διαλεκτω προσεφωνει (5707) αυτοις μαλλον παρεσχον (5627) ησυχιαν και φησιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܗܶܠܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile