Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:13

New American Standard Version
Acts 22:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – came to me, and standing near said to me, 'Brother Saul, receive your sight!' And at that very time I looked up at him.
NA26 – ἐλθὼν (5631) πρός με καὶ ἐπιστὰς (5631) εἶπέν (5627) μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· (5657) κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα (5656) εἰς αὐτόν.
WH – ελθων (5631) προς [ εμε | με ] και επιστας (5631) ειπεν (5627) μοι σαουλ αδελφε αναβλεψον (5657) καγω αυτη τη ωρα ανεβλεψα (5656) εις αυτον
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܚܝ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝ ܘܚܳܪܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile