Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:33

New American Standard Version
Acts 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the commander came up and took hold of him, and ordered him to be bound with two chains; and he {began} asking who he was and what he had done.
NA26 – τότε ἐγγίσας (5660) χιλίαρχος ἐπελάβετο (5633) αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν (5656) δεθῆναι (5683) ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο (5711) τίς εἴη (5751) καὶ τί ἐστιν (5748) πεποιηκώς. (5761)
WH – τοτε εγγισας (5660) ο χιλιαρχος επελαβετο (5633) αυτου και εκελευσεν (5656) δεθηναι (5683) αλυσεσιν δυσιν και επυνθανετο (5711) τις ειη (5722) και τι εστιν (5719) πεποιηκως (5761)
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܺܫܠܳܢ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܘܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile