Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:26

New American Standard Version
Acts 21:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Paul took the men, and the next day, purifying himself along with them, went into the temple giving notice of the completion of the days of purification, until the sacrifice was offered for each one of them.
NA26 – τότε Παῦλος παραλαβὼν (5631) τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ (5746) ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς (5685) εἰσῄει (5715) εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων (5723) τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη (5681) ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά.
WH – τοτε ο παυλος παραλαβων (5631) τους ανδρας τη εχομενη (5746) ημερα συν αυτοις αγνισθεις (5685) εισηει (5707) εις το ιερον διαγγελλων (5723) την εκπληρωσιν των ημερων του αγνισμου εως ου προσηνεχθη (5681) υπερ ενος εκαστου αυτων η προσφορα
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܶܙܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile