Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:28,29

New American Standard Version
Acts 20:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood.
NA26 – προσέχετε (5720) ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο (5639) ἐπισκόπους, ποιμαίνειν (5721) τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο (5668) διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.
WH – προσεχετε (5720) εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο (5639) επισκοπους ποιμαινειν (5721) την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο (5668) δια του αιματος του ιδιου
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܦ݁ܺܣܩܳܘܦ݁ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܪܥܽܘܢ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܩܢܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Acts 20:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I know that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock;
NA26 – ἐγὼ οἶδα (5758) ὅτι εἰσελεύσονται (5695) μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι (5740) τοῦ ποιμνίου,
WH – εγω οιδα (5758) οτι εισελευσονται (5695) μετα την αφιξιν μου λυκοι βαρεις εις υμας μη φειδομενοι (5740) του ποιμνιου
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܬ݁ܰܩܺܝܦ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile