Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:20

New American Standard Version
Acts 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you publicly and from house to house,
NA26 – ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην (5668) τῶν συμφερόντων (5723) τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι (5658) ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ οἴκους,
WH – ως ουδεν υπεστειλαμην (5668) των συμφεροντων (5723) του μη αναγγειλαι (5658) υμιν και διδαξαι (5658) υμας δημοσια και κατ οικους
PES – ܘܠܳܐ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ݂ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile