Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:16

New American Standard Version
Acts 20:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Paul had decided to sail past Ephesus so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost.
NA26 – κεκρίκει (5715) γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι (5658) τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται (5638) αὐτῷ χρονοτριβῆσαι (5658) ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν (5707) γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη (5751) αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι (5635) εἰς Ἱεροσόλυμα.
WH – κεκρικει (5715) γαρ ο παυλος παραπλευσαι (5658) την εφεσον οπως μη γενηται (5638) αυτω χρονοτριβησαι (5658) εν τη ασια εσπευδεν (5707) γαρ ει δυνατον ειη (5722) αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι (5635) εις ιεροσολυμα
PES – ܦ݁ܣܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܺܝܗ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܚܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܪܗܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile