Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:25

New American Standard Version
Acts 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place."
NA26 – λαβεῖν (5629) τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ ἧς παρέβη (5627) Ἰούδας πορευθῆναι (5677) εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
WH – λαβειν (5629) τον τοπον της διακονιας ταυτης και αποστολης αφ ης παρεβη (5627) ιουδας πορευθηναι (5677) εις τον τοπον τον ιδιον
PES – ܕ݁ܗܽܘ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܶܣܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܦ݁ܪܰܩ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile