Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:23

New American Standard Bible
Acts 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they put forward two men, Joseph called Barsabbas (who was also called Justus), and Matthias.
NA26 – καὶ ἔστησαν (5627) δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον (5746) Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη (5681) Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν.
WH – και εστησαν (5656) δυο ιωσηφ τον καλουμενον (5746) βαρσαββαν ος επεκληθη (5681) ιουστος και μαθθιαν
PES – ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile