Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:20

New American Standard Version
Acts 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For it is written in the book of Psalms, ' , '; and, ' .'
NA26 – Γέγραπται (5769) γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω (5676) ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω (5749) κατοικῶν (5723) ἐν αὐτῇ, καί, Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω (5628) ἕτερος.
WH – γεγραπται (5769) γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω (5676) η επαυλις αυτου ερημος και μη εστω (5720) ο κατοικων (5723) εν αυτη και την επισκοπην αυτου λαβετω (5628) ετερος
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܪܶܗ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܢܶܣܰܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile