Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:19

New American Standard Version
Acts 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.)
NA26 – καὶ γνωστὸν ἐγένετο (5633) πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν (5723) Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι (5683) τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ ἔστιν, (5748) Χωρίον Αἵματος.
WH – και γνωστον εγενετο (5633) πασιν τοις κατοικουσιν (5723) ιερουσαλημ ωστε κληθηναι (5683) το χωριον εκεινο τη [ | ιδια ] διαλεκτω αυτων ακελδαμαχ τουτ εστιν (5719) χωριον αιματος
PES – ܘܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܩܰܠ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܪܓ݁ܳܡܳܗ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile