Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:18

New American Standard Version
Acts 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle and all his intestines gushed out.
NA26 – Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο (5662) χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος (5637) ἐλάκησεν (5656) μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.
WH – ουτος μεν ουν εκτησατο (5662) χωριον εκ μισθου της αδικιας και πρηνης γενομενος (5637) ελακησεν (5656) μεσος και εξεχυθη (5681) παντα τα σπλαγχνα αυτου
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܩܢܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܶܗ ܘܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܘܳܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile