Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:9

New American Standard Version
Acts 19:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the Way before the people, he withdrew from them and took away the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus.
NA26 – ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο (5712) καὶ ἠπείθουν (5707) κακολογοῦντες (5723) τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς (5631) ἀπ αὐτῶν ἀφώρισεν (5656) τοὺς μαθητάς, καθ ἡμέραν διαλεγόμενος (5740) ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου.
WH – ως δε τινες εσκληρυνοντο (5712) και ηπειθουν (5707) κακολογουντες (5723) την οδον ενωπιον του πληθους αποστας (5631) απ αυτων αφωρισεν (5656) τους μαθητας καθ ημεραν διαλεγομενος (5740) εν τη σχολη τυραννου
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܪܚܶܩ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܣܟ݂ܳܘܠܺܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܽܘܪܰܢܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile