Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:4

New American Standard Version
Acts 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul said, ""John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in Him who was coming after him, that is, in Jesus."
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν (5656) βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων (5723) εἰς τὸν ἐρχόμενον (5740) μετ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, (5661) τοῦτ ἔστιν (5748) εἰς τὸν Ἰησοῦν.
WH – ειπεν (5627) δε παυλος ιωαννης εβαπτισεν (5656) βαπτισμα μετανοιας τω λαω λεγων (5723) εις τον ερχομενον (5740) μετ αυτον ινα πιστευσωσιν (5661) τουτ εστιν (5719) εις τον ιησουν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile