Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:28,34

New American Standard Version
Acts 19:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they heard {this} and were filled with rage, they {began} crying out, saying, ""Great is Artemis of the Ephesians!"
NA26 – Ἀκούσαντες (5660) δὲ καὶ γενόμενοι (5637) πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον (5707) λέγοντες, (5723) Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
WH – ακουσαντες (5660) δε και γενομενοι (5637) πληρεις θυμου εκραζον (5707) λεγοντες (5723) μεγαλη η αρτεμις εφεσιων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܪܛܶܡܺܝܣ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they recognized that he was a Jew, a {single} outcry arose from them all as they shouted for about two hours, ""Great is Artemis of the Ephesians!"
NA26 – ἐπιγνόντες (5631) δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν (5748) φωνὴ ἐγένετο (5633) μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, (5723) Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
WH – επιγνοντες (5631) δε οτι ιουδαιος εστιν (5719) φωνη εγενετο (5633) μια εκ παντων [ ωσει | ως ] επι ωρας δυο κραζοντων (5723) μεγαλη η αρτεμις εφεσιων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܗ݈ܘ ܩܥܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܪܛܶܡܺܝܣ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile