Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:27

New American Standard Version
Acts 19:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Not only is there danger that this trade of ours fall into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis be regarded as worthless and that she whom all of Asia and the world worship will even be dethroned from her magnificence."
NA26 – οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει (5719) ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, (5629) ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, (5683) μέλλειν (5721) τε καὶ καθαιρεῖσθαι (5745) τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη Ἀσία καὶ οἰκουμένη σέβεται. (5736)
WH – ου μονον δε τουτο κινδυνευει (5719) ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν (5629) αλλα και το της μεγαλης θεας αρτεμιδος ιερον εις ουθεν λογισθηναι (5683) μελλειν (5721) τε και καθαιρεισθαι (5745) της μεγαλειοτητος αυτης ην ολη [ [η] | η ] ασια και [ [η] | η ] οικουμενη σεβεται (5736)
PES – ܘܠܰܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܣܝܳܐ ܘܒ݂ܳܛܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܪܛܶܡܺܝܣ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܣܺܝܰܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܳܗ ܡܶܬ݁ܫܺܝܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile