Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:22

New American Standard Version
Acts 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And having sent into Macedonia two of those who ministered to him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while.
NA26 – ἀποστείλας (5660) δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων (5723) αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν (5627) χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.
WH – αποστειλας (5660) δε εις την μακεδονιαν δυο των διακονουντων (5723) αυτω τιμοθεον και εραστον αυτος επεσχεν (5627) χρονον εις την ασιαν
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܘܠܶܐܪܰܣܛܳܘܣ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܘܺܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile