Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:8,17

New American Standard Version
Acts 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Crispus, the leader of the synagogue, believed in the Lord with all his household, and many of the Corinthians when they heard were believing and being baptized.
NA26 – Κρίσπος δὲ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν (5656) τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες (5723) ἐπίστευον (5707) καὶ ἐβαπτίζοντο. (5712)
WH – κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν (5656) τω κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των κορινθιων ακουοντες (5723) επιστευον (5707) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܘܰܟ݁ܪܺܝܣܦ݁ܳܘܣ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܝܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they all took hold of Sosthenes, the leader of the synagogue, and {began} beating him in front of the judgment seat. But Gallio was not concerned about any of these things.
NA26 – ἐπιλαβόμενοι (5637) δὲ πάντες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον (5707) ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. (5707)
WH – επιλαβομενοι (5637) δε παντες σωσθενην τον αρχισυναγωγον ετυπτον (5707) εμπροσθεν του βηματος και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εμελεν (5707)
PES – ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܠܣܳܘܣܬ݂ܶܢܺܝܣ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܘܓ݂ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܡܰܗܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser: