Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:8

New American Standard Version
Acts 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Crispus, the leader of the synagogue, believed in the Lord with all his household, and many of the Corinthians when they heard were believing and being baptized.
NA26 – Κρίσπος δὲ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν (5656) τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες (5723) ἐπίστευον (5707) καὶ ἐβαπτίζοντο. (5712)
WH – κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν (5656) τω κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των κορινθιων ακουοντες (5723) επιστευον (5707) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܘܰܟ݁ܪܺܝܣܦ݁ܳܘܣ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܝܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile