Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:7

New American Standard Version
Acts 18:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God, whose house was next to the synagogue.
NA26 – καὶ μεταβὰς (5631) ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν (5627) εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου (5740) τὸν θεόν, οὗ οἰκία ἦν (5713) συνομοροῦσα (5723) τῇ συναγωγῇ.
WH – και μεταβας (5631) εκειθεν [ ηλθεν (5627) | εισηλθεν (5627) ] εις οικιαν τινος ονοματι τιτιου ιουστου σεβομενου (5740) τον θεον ου η οικια ην (5707) συνομορουσα (5723) τη συναγωγη
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܺܛܳܘܣ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile