Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:6

New American Standard Bible
Acts 18:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they resisted and blasphemed, he shook out his garments and said to them, ""Your blood {be} on your own heads! I am clean. From now on I will go to the Gentiles."
NA26 – ἀντιτασσομένων (5734) δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων (5723) ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. (5695)
WH – αντιτασσομενων (5734) δε αυτων και βλασφημουντων (5723) εκτιναξαμενος (5671) τα ιματια ειπεν (5627) προς αυτους το αιμα υμων επι την κεφαλην υμων καθαρος εγω απο του νυν εις τα εθνη πορευσομαι (5695)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܨ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile