Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:5

New American Standard Version
Acts 18:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul {began} devoting himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that Jesus was the Christ.
NA26 – Ὡς δὲ κατῆλθον (5627) ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος, συνείχετο (5712) τῷ λόγῳ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος (5740) τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι (5750) τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.
WH – ως δε κατηλθον (5627) απο της μακεδονιας ο τε σιλας και ο τιμοθεος συνειχετο (5712) τω λογω ο παυλος διαμαρτυρομενος (5740) τοις ιουδαιοις ειναι (5721) τον χριστον ιησουν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܠܺܝܨ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile