Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:3

New American Standard Version
Acts 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and because he was of the same trade, he stayed with them and they were working, for by trade they were tent-makers.
NA26 – καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι (5750) ἔμενεν (5707) παρ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν (5713) γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.
WH – και δια το ομοτεχνον ειναι (5721) εμενεν (5707) παρ αυτοις και [ ηργαζοντο (5711) | ηργαζετο (5711) ] ησαν (5707) γαρ σκηνοποιοι τη τεχνη
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܗ݈ܘܳܐ ܫܪܳܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܦ݂ܳܠܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܘܠܳܪܶܐ ܗܘܰܘ ܀
Lexical Parser: