Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:19,21, 24

New American Standard Version
Acts 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came to Ephesus, and he left them there. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews.
NA26 – κατήντησαν (5656) δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν (5627) αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις.
WH – κατηντησαν (5656) δε εις εφεσον κακεινους κατελιπεν (5627) αυτου αυτος δε εισελθων (5631) εις την συναγωγην διελεξατο (5662) τοις ιουδαιοις
PES – ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but taking leave of them and saying, ""I will return to you again if God wills," he set sail from Ephesus.
NA26 – ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, (5631) Πάλιν ἀνακάμψω (5692) πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, (5723) ἀνήχθη (5681) ἀπὸ τῆς Ἐφέσου·
WH – αλλα αποταξαμενος (5671) και ειπων (5631) παλιν ανακαμψω (5692) προς υμας του θεου θελοντος (5723) ανηχθη (5681) απο της εφεσου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܐܶܦ݂ܢܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus; and he was mighty in the Scriptures.
NA26 – Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν (5656) εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν (5752) ἐν ταῖς γραφαῖς.
WH – ιουδαιος δε τις απολλως ονοματι αλεξανδρευς τω γενει ανηρ λογιος κατηντησεν (5656) εις εφεσον δυνατος ων (5723) εν ταις γραφαις
PES – ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܛܽܘܗܡܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܺܝܰܐ ܘܰܪܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܡܕ݂ܳܩ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile