Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:5-7,9

New American Standard Bible
Acts 17:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Jews, becoming jealous and taking along some wicked men from the market place, formed a mob and set the city in an uproar; and attacking the house of Jason, they were seeking to bring them out to the people.
NA26 – Ζηλώσαντες (5660) δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι (5642) τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες (5660) ἐθορύβουν (5707) τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες (5631) τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν (5707) αὐτοὺς προαγαγεῖν (5629) εἰς τὸν δῆμον.
WH – ζηλωσαντες (5660) δε οι ιουδαιοι και προσλαβομενοι (5642) των αγοραιων ανδρας τινας πονηρους και οχλοποιησαντες (5660) εθορυβουν (5707) την πολιν και επισταντες (5631) τη οικια ιασονος εζητουν (5707) αυτους προαγαγειν (5629) εις τον δημον
PES – ܘܰܚܣܰܡܘ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܩܶܦ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܩܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܕ݂ܰܠܰܚܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐܟ݂ܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 17:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they did not find them, they {began} dragging Jason and some brethren before the city authorities, shouting, ""These men who have upset the world have come here also;
NA26 – μὴ εὑρόντες (5631) δὲ αὐτοὺς ἔσυρον (5707) Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες (5723) ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες (5660) οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, (5748)
WH – μη ευροντες (5631) δε αυτους εσυρον (5707) ιασονα και τινας αδελφους επι τους πολιταρχας βοωντες (5723) οτι οι την οικουμενην αναστατωσαντες (5660) ουτοι και ενθαδε παρεισιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܰܘ ܠܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܠܰܐܚܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܠܰܚܘ ܘܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Acts 17:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and Jason has welcomed them, and they all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus."
NA26 – οὓς ὑποδέδεκται (5766) Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα ἕτερον λέγοντες (5723) εἶναι (5750) Ἰησοῦν.
WH – ους υποδεδεκται (5766) ιασων και ουτοι παντες απεναντι των δογματων καισαρος πρασσουσιν (5719) βασιλεα ετερον λεγοντες (5723) ειναι (5721) ιησουν
PES – ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܳܢܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܰܣܳܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Acts 17:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had received a pledge from Jason and the others, they released them.
NA26 – καὶ λαβόντες (5631) τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν (5656) αὐτούς.
WH – και λαβοντες (5631) το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν (5656) αυτους
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܥܰܪܳܒ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܰܣܳܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile