Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:4

New American Standard Version
Acts 17:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, along with a large number of the God-fearing Greeks and a number of the leading women.
NA26 – καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν (5681) καὶ προσεκληρώθησαν (5681) τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων (5740) Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.
WH – και τινες εξ αυτων επεισθησαν (5681) και προσεκληρωθησαν (5681) τω παυλω και [ [τω] | τω ] σιλα των τε σεβομενων (5740) ελληνων πληθος πολυ γυναικων τε των πρωτων ουκ ολιγαι
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܢܩܶܦ݂ܘ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile