Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:22

New American Standard Version
Acts 17:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, ""Men of Athens, I observe that you are very religious in all respects.
NA26 – Σταθεὶς (5685) δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη, (5713) Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ· (5719)
WH – σταθεις (5685) δε [ | [ο] ] παυλος εν μεσω του αρειου παγου εφη (5707) ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιμονεστερους υμας θεωρω (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܬ݂ܺܢܳܝܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile