Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:21

New American Standard Version
Acts 17:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (Now all the Athenians and the strangers visiting there used to spend their time in nothing other than telling or hearing something new.)
NA26 – Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες (5723) ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν (5707) λέγειν (5721) τι ἀκούειν (5721) τι καινότερον.
WH – αθηναιοι δε παντες και οι επιδημουντες (5723) ξενοι εις ουδεν ετερον ηυκαιρουν (5707) η λεγειν (5721) τι η ακουειν (5721) τι καινοτερον
PES – ܐܰܬ݂ܺܢܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܚܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile