Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:20

New American Standard Version
Acts 17:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For you are bringing some strange things to our ears; so we want to know what these things mean."
NA26 – ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις (5719) εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα (5736) οὖν γνῶναι (5629) τίνα θέλει (5719) ταῦτα εἶναι. (5750)
WH – ξενιζοντα (5723) γαρ τινα εισφερεις (5719) εις τας ακοας ημων βουλομεθα (5736) ουν γνωναι (5629) τινα θελει (5719) ταυτα ειναι (5721)
PES – ܡܶܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܰܢ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile