Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:15

New American Standard Version
Acts 17:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now those who escorted Paul brought him as far as Athens; and receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they left.
NA26 – οἱ δὲ καθιστάνοντες (5723) τὸν Παῦλον ἤγαγον (5627) ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες (5631) ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν (5632) πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.
WH – οι δε καθιστανοντες (5723) τον παυλον ηγαγον (5627) εως αθηνων και λαβοντες (5631) εντολην προς τον σιλαν και τον τιμοθεον ινα ως ταχιστα ελθωσιν (5632) προς αυτον εξηεσαν (5707)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܠܰܘܺܝܘ ܠܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܬ݂ܺܢܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile