Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:33

New American Standard Version
Acts 16:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he took them that {very} hour of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, he and all his {household.}
NA26 – καὶ παραλαβὼν (5631) αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν (5656) ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη (5681) αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,
WH – και παραλαβων (5631) αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν (5656) απο των πληγων και εβαπτισθη (5681) αυτος και οι αυτου [ απαντες | παντες ] παραχρημα
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܣܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܓ݂ܕ݁ܗܽܘܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܥܡܰܕ݂ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile