Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:21

New American Standard Version
Acts 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and are proclaiming customs which it is not lawful for us to accept or to observe, being Romans."
NA26 – καὶ καταγγέλλουσιν (5719) ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι (5738) οὐδὲ ποιεῖν (5721) Ῥωμαίοις οὖσιν. (5752)
WH – και καταγγελλουσιν (5719) εθη α ουκ εξεστιν (5719) ημιν παραδεχεσθαι (5738) ουδε ποιειν (5721) ρωμαιοις ουσιν (5723)
PES – ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܠܰܢ ܥܝܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile