Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:18

New American Standard Version
Acts 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – She continued doing this for many days. But Paul was greatly annoyed, and turned and said to the spirit, ""I command you in the name of Jesus Christ to come out of her!" And it came out at that very moment.
NA26 – τοῦτο δὲ ἐποίει (5707) ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς (5666) δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας (5660) τῷ πνεύματι εἶπεν, (5627) Παραγγέλλω (5719) σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
WH – τουτο δε εποιει (5707) επι πολλας ημερας διαπονηθεις (5679) δε παυλος και επιστρεψας (5660) τω πνευματι ειπεν (5627) παραγγελλω (5719) σοι εν ονοματι ιησου χριστου εξελθειν (5629) απ αυτης και εξηλθεν (5627) αυτη τη ωρα
PES – ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݁ܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile