Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:17

New American Standard Bible
Acts 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Following after Paul and us, she kept crying out, saying, ""These men are bond-servants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation."
NA26 – αὕτη κατακολουθοῦσα (5660) τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν (5707) λέγουσα, (5723) Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, (5748) οἵτινες καταγγέλλουσιν (5719) ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας.
WH – αυτη κατακολουθουσα (5723) [ [τω] | τω ] παυλω και ημιν εκραζεν (5707) λεγουσα (5723) ουτοι οι ανθρωποι δουλοι του θεου του υψιστου εισιν (5719) οιτινες καταγγελλουσιν (5719) υμιν οδον σωτηριας
PES – ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܢ ܘܩܳܥܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile