Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:1

New American Standard Version
Acts 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul came also to Derbe and to Lystra. And a disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek,
NA26 – Κατήντησεν (5656) δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ (5628) μαθητής τις ἦν (5713) ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ Ἕλληνος,
WH – κατηντησεν (5656) δε [ και | [και] ] εις δερβην και εις λυστραν και ιδου (5640) μαθητης τις ην (5707) εκει ονοματι τιμοθεος υιος γυναικος ιουδαιας πιστης πατρος δε ελληνος
PES – ܘܡܰܛܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܠܽܘܣܛܪܰܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܰܪܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile