Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:30

New American Standard Version
Acts 15:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when they were sent away, they went down to Antioch; and having gathered the congregation together, they delivered the letter.
NA26 – Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες (5685) κατῆλθον (5627) εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες (5631) τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν (5656) τὴν ἐπιστολήν·
WH – οι μεν ουν απολυθεντες (5685) κατηλθον (5627) εις αντιοχειαν και συναγαγοντες (5631) το πληθος επεδωκαν (5656) την επιστολην
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܰܚܘ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile