Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:29

New American Standard Version
Acts 15:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you abstain from things sacrificed to idols and from blood and from things strangled and from fornication; if you keep yourselves free from such things, you will do well. Farewell."
NA26 – ἀπέχεσθαι (5733) εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες (5723) ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε. (5770)
WH – απεχεσθαι (5733) ειδωλοθυτων και αιματος και πνικτων και πορνειας εξ ων διατηρουντες (5723) εαυτους ευ πραξετε (5692) ερρωσθε (5770)
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܶܢ ܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile