Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:8

New American Standard Version
Acts 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At Lystra a man was sitting who had no strength in his feet, lame from his mother's womb, who had never walked.
NA26 – Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, (5711) χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. (5656)
WH – και τις ανηρ αδυνατος εν λυστροις τοις ποσιν εκαθητο (5711) χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου ος ουδεποτε περιεπατησεν (5656)
PES – ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile