Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:6,20

New American Standard Version
Acts 14:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they became aware of it and fled to the cities of Lycaonia, Lystra and Derbe, and the surrounding region;
NA26 – συνιδόντες (5631) κατέφυγον (5627) εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,
WH – συνιδοντες (5631) κατεφυγον (5627) εις τας πολεις της λυκαονιας λυστραν και δερβην και την περιχωρον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܫܰܢܺܝܘ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܳܢܺܝܰܐ ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܘܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܘܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But while the disciples stood around him, he got up and entered the city. The next day he went away with Barnabas to Derbe.
NA26 – κυκλωσάντων (5660) δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς (5631) εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.
WH – κυκλωσαντων (5660) δε των μαθητων αυτον αναστας (5631) εισηλθεν (5627) εις την πολιν και τη επαυριον εξηλθεν (5627) συν τω βαρναβα εις δερβην
PES – ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܰܡ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile