Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:15

New American Standard Version
Acts 14:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saying, ""Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you that you should turn from these vain things to a living God, .
NA26 – καὶ λέγοντες, (5723) Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; (5719) καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν (5748) ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι (5734) ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν (5721) ἐπὶ θεὸν ζῶντα (5723) ὃς ἐποίησεν (5656) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
WH – και λεγοντες (5723) ανδρες τι ταυτα ποιειτε (5719) και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν (5719) υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι (5734) υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν (5721) επι θεον ζωντα (5723) ος εποιησεν (5656) τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܚ݈ܢܰܢ ܚܳܫܽܘܫܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile