Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:10

New American Standard Version
Acts 14:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – said with a loud voice, ""Stand upright on your feet." And he leaped up and {began} to walk.
NA26 – εἶπεν (5627) μεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι (5628) ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο (5662) καὶ περιεπάτει. (5707)
WH – ειπεν (5627) μεγαλη φωνη αναστηθι (5628) επι τους ποδας σου ορθος και ηλατο (5662) και περιεπατει (5707)
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ ܘܰܫܘܰܪ ܩܳܡ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile